۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ آذر
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منوي اصلي توسعه پژوهشمنوي اصلي توسعه پژوهش
صفحه نخست
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت توسعه،ارزیابی تحقیقات</span>مدیریت توسعه،ارزیابی تحقیقات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره ما</span>درباره ما
تاریخچه
اهداف
چشم انداز
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفي</span>معرفي
معرفي معاون
مدیر توسعه پژوهش دانشگاه
معاون پژوهشی دانشکده پزشکی
مدیر اطلاع رسانی پزشکی
کارشناسان مدیریت توسعه پژوهش
کارشناسان اداره اطلاع رسانی پزشکی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرآيندهاي كاري</span>فرآيندهاي كاري
كميته تحقيقات دانشجويي
مجله علمي پژوهشي
مديريت پژوهشي
مركز تحقيقات زئونوز
پايان نامه
آزمايشگاه تحقيقات مركزي
دفتر توسعه فناوري سلامت
كتابخانه
كميته اخلاق در پژوهش
اولويت پژوهشي دانشگاه
تاليف و ترجمه
آیین نامه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لیست کنگره ها</span>لیست کنگره ها
کنگره های داخلی و خارجی 90
کنگره های داخلی و خارجی 91
کنگره های داخلی و خارجی 92
کنگره های داخلی و خارجی 93
کنگره های داخلی و خارجی 94
کنگره های داخلی و خارجی 95
کنگره های داخلی و خارجی 96
کنگره های داخلی و خارجی 97
کنگره های داخلی و خارجی 98
امور پایان نامه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شوراها و كميته ها</span>شوراها و كميته ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كميته تخلفات پژوهشي</span>كميته تخلفات پژوهشي
دستورالعمل رسيدگي به تخلفات پژوهشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شوراي پژوهشي دانشگاه</span>شوراي پژوهشي دانشگاه
اعضاي شوراي دانشگاه
شوراي پژوهشي دانشكده پرستاري
شوراي پژوهش در آموزش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شوراي پژوهشيHSR</span>شوراي پژوهشيHSR
معرفي طرح هاي پژوهشي در حوزه نظام سلامت (HSR)
اعضاي شوراي HSR
اعضاي شوراي مجله علمي پژوهشي پارس
اعضاي شوراي SDH
شوراي پژوهشي مركز زئونوز
برگزاری کارگاهها
واحد توسعه تحقیقات بالینی
دفتر توسعه فناوري سلامت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت اطلاع رسانی</span>مدیریت اطلاع رسانی
کتابخانه مرکزی
کتابخانه دیجیتال
علم سنجي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مجلات</span>مجلات
مجله علمي پژوهشي پارس
مجله اخلاق پرستاري
اداره کتب و انتشارات
ترجمان دانش
منابع علمي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ثبت بیماری</span>ثبت بیماری
معرفی برنامه ملی
اهداف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">راهنمای ثبت بیماری</span>راهنمای ثبت بیماری
فرآیند تصویب پروپوزال ها
فرم درخواست راه اندازی ثبت
مراحل تمدید برنامه ثبت بیماریها
قوانین دسترسی به داده های ثبت
توافق نامه انتقال داده های ثبت
اولویت های پژوهشی
شاخص های ارزشیابی سیستم ثبت
کارگروه ثبت بیماری
لیست برنامه ها
تماس با ما
مراکز تحقیقاتی
تماس با ما
نقشه سایت
مرکز همایش ها
کمیته تحقیقات دانشجوئی
كميته اخلاق در پژوهش
Collapse منوي تحقيقات بالينيمنوي تحقيقات باليني
صفحه اصلي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره مركز</span>درباره مركز
چشم انداز
اساسنامه
تاريخچه
اهداف و برنامه ها
معرفي واحد
معرفي رييس واحد
اعضاي مركز
معرفي كارشناس واحد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مشاوران</span>مشاوران
مشاوران مركز
خدمات مشاوره اي
برنامه هفتگي حضور مشاورين
زمینه ارایه مشاوره
شرح وظايف
وابستگي سازماني مركز
فرمها و پرسش نامه ها
برنامه استراتژيك 5 ساله حوزه
تماس با ما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دستاوردهاي واحد</span>دستاوردهاي واحد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كارگاه ها</span>كارگاه ها
سال 96
سال 97
سال 98
سال 99
پايان نامه هاي اجرا شده
خلاصه مقالات ارايه شده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مقالات چاپ شده</span>مقالات چاپ شده
سال 97
سال 98
مقالات 99
طرح هاي تحقيقاتي مصوب
اختراعات
جذب اعتبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شوراها</span>شوراها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شوراي باليني</span>شوراي باليني
اعضاي شورا
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">صورتجلسات</span>صورتجلسات
1395
1396
1397
1398
1399
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شوراي پرستاري</span>شوراي پرستاري
اعضاي شورا
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">صورتجلسات</span>صورتجلسات
1395
1396
1397
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آيين نامه و مقررات</span>آيين نامه و مقررات
آيين نامه ها
مقررات
لينكهاي مفيد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کوید 19</span>کوید 19
معرفی
اعضا
مقالات
پایان نامه ها
پروتکل های بالینی
تجارب
شاخص های مرتبط
طرح های تحقیقاتی کوید
فعالیت های نوآورانه
کنگره ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته های سازمان دهی</span>کمیته های سازمان دهی
معرفی
اعضا
شاخص های امتیاز دهی
Collapse مولفه هاي اجتماعي سلامتمولفه هاي اجتماعي سلامت
صفحه اصلي
درباره ما
معرفی رئیس
معرفی معاون
اساسنامه مركز
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه ها</span>برنامه ها
برنامه راهبردي
برنامه عملیاتی
برنامه استراتژیک
موافقت اصولي
اعضای هیات موسس
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شورای مرکز</span>شورای مرکز
معرفی شورا
اعضاي شوراي مركز
Affiliation
نقشه سایت
اولویت های پژوهشی
سامانه علم سنجی
سامانه علم سنجی مرکز تحقیقات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آیین نامه ها و مستندات</span>آیین نامه ها و مستندات
فرآیندها
آیین نامه ها
مصوبات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مستندات ارزشیابی کیفی(98-96)</span>مستندات ارزشیابی کیفی(98-96)
اولویت های پژوهشی
طرح های تحقیقاتی برتر
مقالات برتر
صورت جلسات تصویب طرح های تحقیقاتی
فرمها
برنامه های عملیاتی
ابلاغ اعضای شورای پژوهشی
مستندات کارگاهها
مستندات طرح های برتر
ابلاغ دکتر ساریخانی رئیس مرکز
ابلاغ جدید هیات موسس
Google Map
تماس با ما
Collapse بيماري هاي غيرواگيربيماري هاي غيرواگير
صفحه اصلي
درباره ما
معرفی رئیس
معاون پژوهشی
اساسنامه
موافقت اصولي
اعضاي هيات موسس
برنامه راهبردي
اعضاي شورا
Affiliation
اولویت های پژوهشی
لاین تحقیقاتی
سامانه علم سنجی
سامانه علم سنجی مرکز تحقیقات
نقشه سایت
Google Map
تماس با ما
Collapse زئونوززئونوز
صفحه اصلي
درباره ما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی رئیس</span>معرفی رئیس
معرفي رئيس و كارشناس مركز
اعضاي شوراي مركز
معاون پژوهشی
اساسنامه مركز
برنامه راهبردي
موافقت اصولي
اعضاي هيات موسس
Affiliation
نقشه سایت
اولویت های پژوهشی
سامانه علم سنجی
سامانه علم سنجی مرکز تحقیقات
Google Map
تماس با ما
Collapse مراكز تحقيقاتيمراكز تحقيقاتي
صفحه اصلي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمايشگاه تحقيقات</span>آزمايشگاه تحقيقات
جدول زمانبندي
فرمها
فرآيندها
قراردادها
تصاوير
معرفي آزمايشگاه
معرفی مدیر و کارشناس مرکز
لیست دستگاه ها و تجهیزات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اخلاق پزشكي</span>اخلاق پزشكي
Affiliation
اساسنامه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تكثير و پرورش حيوانات آزمايشگاهي</span>تكثير و پرورش حيوانات آزمايشگاهي
معرفي مركز
فعاليت مركز
مرکز زئونوز
عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
بیماری های غیرواگیر
تماس با ما
نقشه سایتكليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal